Oblast provozně – technická

     a) oblast poskytování služeb

 • vedení technické evidence budov,
 • zajišťování pravidelných revizí, kontrol a servisu technických zařízení a vybavení domu dle příslušných ČSN a platných předpisů; po provedení revizí a kontrol následné zajišťování odstranění zjištěných závad,
 • zajišťování bezpečného provozu domu včetně technických zařízení a společných částí technických sítí tak, aby společné části domu byly provozuschopné, a sloužily řádnému užívání bytů v domě,
 • zajištění protipožárního zabezpečení domu, jeho revize a opravy,
 • zajišťování revizí a oprav rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odpadních vod, plynu, rozvodů tepla a teplé užitkové vody, otopné soustavy a radiátorů ústředního topení v domě, a hromosvodů,
 • zajišťování revizí a zákonných zkoušek výtahů, opravy, mazání a periodické prohlídky výtahů,
 • zajišťování dodávky el. energie, vody a odvodu odpadních vod, a tepla,
 • zajišťování deratizace, dezinsekce a desinfekce společných částí domu a souvisejících objektů,
 • zajišťování metrologického ověřování podružných měřidel vody, případně měřidel tepla v jednotlivých jednotkách v návaznosti na platnou zákonnou úpravu,
 • plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu a pozemku,
 • výkon práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví,
 • vedení korespondence a ostatní administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, vč. její archivace po dobu trvání této smlouvy

 

b) oblast údržby a oprav

 • zajišťování údržby, opravy společných částí domu probíhají podle potřeby při dodržování zásad maximální hospodárnosti a kvality práce,
 • zajišťování běžných oprav a údržby je provedeno na základě       objednávky statutárního orgánu společenství;
 • odstranění revizních závad zajistí správce na základě doporučení a v termínu uvedeném v revizní zprávě,
 • při provádění oprav a údržby vystupovat vůči dodavatelům jménem společenství vlastníků, operativně       zajišťovat odstranění poruch v dodávce vody, el. energie a dalších poruch v domě.